Siirry pääsisältöön

Yh­dis­tyk­sen säännöt

Henkilö lukee paperilta pistekirjoitusta, kamera on kohdistunut käsiin ja paperiin.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry. Siitä käytetään lyhennettä FAN. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 § Tarkoitus

Yhdistys on valtakunnallinen näkövammaisten fysioterapia-alan ammattilaisten yhdistys, jonka tehtävänä on toimia jäsentensä etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on mahdollistaa näkövammaisten työskentely fysioterapia-alalla tasavertaisena muiden alan ammattilaisten kanssa, edistäen jäsentensä tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia sekä vahvistaa jäsenten keskinäistä ammatillista vertaistukea.

Toiminnassaan yhdistys ottaa ensisijaisesti huomioon sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) toimii asiantuntijana fysioterapia-alaa koskevissa kysymyksissä ja tuottaa alalla työskentelevien näkövammaisten tarvitsemia palveluja

2) edistää alalla toimivien näkövammaisten tiedonsaantia julkaisemalla ammatillista materiaalia ja koulutusmateriaaleja näkövammaisille saavutettavassa muodossa

3) vahvistaa jäsentensä osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta sekä edistää heidän terveyttään, työssäjaksamistaan ja sosiaalista hyvinvointiaan

4) järjestää alan lisä- ja täydennyskoulutuksia näkövammaisille

5) jakaa tietoa fysioterapia-alan soveltuvuudesta näkövammaisille

6) tekee yhteistyötä fysioterapia-alan toimijoiden ja näkövammaisia kouluttavien oppilaitosten sekä muiden tahojen kanssa

4 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten rahankeräyksillä ja arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, opiskelija-, kannatus- tai kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä fysioterapia-alalla ammattipätevyyden saavuttanut tai muulla tavoin terveydenhuoltoalalle kouluttautunut näkövammainen henkilö.

Opiskelijajäseneksi voi liittyä näkövammainen henkilö, joka opiskelee fysioterapia- tai muulla terveydenhuoltoalalla.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea sitä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

Varsinaista, opiskelija- tai kannatusjäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta. Varsinaiseksi tai opiskelijajäseneksi pyrkivän on esitettävä luotettava selvitys näkövammasta ja terveydenhuollon ammatillisesta pätevyydestä tai koulutukseen osallistumisesta.

6 § Jäsenmaksu

Yhdistys voi periä varsinaisilta ja kannatusjäseniltä jäsenmaksua.

Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Kunnia- ja opiskelijajäsenet sekä edellisenä vuonna tai aiemmin 65 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

7 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen

1) on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

4) on käyttäytynyt ammattieettisesti sopimattomasti.

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsentä on kuultava paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat maalis-huhtikuussa pidettävä kevätkokous ja marras-joulukuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa maksaneella tai jäsenmaksusta vapautetulla varsinaisella jäsenellä. Opiskelija-, kannatus- ja kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Jos kunniajäseneksi kutsutaan varsinainen jäsen, hänen äänioikeutensa säilyy.

Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsenmaksunsa maksanut tai siitä vapautettu jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaali on toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä. Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö), ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaalissa ratkaisee arpa.

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita kevät- ja syyskokoukselle. Kevätkokoukseen tarkoitettu aloite on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua ja syyskokoukselle tarkoitettu aloite ennen syyskuun loppua.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Mahdollisuudesta sekä tavoista ilmoitetaan tarkemmin kokouskutsussa.

9 § Kokouskutsu

Kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille henkilökohtaisella kutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Henkilökohtainen kutsu on lähetettävä postitse jäsenille, joiden postiosoite on yhdistyksen tiedossa tai sähköpostitse jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen kutsun toimittamista varten.

10 § Varsinaisten kokousten tehtävät

Kevätkokouksen tehtävänä on

1) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta

2) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

4) käsitellä jäsenten tekemät aloitteet

5) päättää muista esityslistassa mainituista asioista.

Syyskokouksen tehtävänä on

1) päättää varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi

2) päättää yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkiot ja korvaukset

3) käsitellä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

4) valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi

5) päättää hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten määrästä

6) valita kaksi - kuusi hallituksen jäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi

7) valita yksi - kaksi hallituksen varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi ja päättää heidän kutsumisjärjestyksestään estyneinä olevien jäsenten tilalle

8) valita joka toinen vuosi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

9) käsitellä jäsenten tekemät aloitteet

10) valita valtuutetut ja varavaltuutetut Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon liiton ohjeiden mukaisesti

11) päättää muista esityslistassa mainituista asioista.

11 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja ja yhdestä viiteen muuta jäsentä sekä yhdestä kahteen varajäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna yli puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on

1) edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset

2) hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet

3) pitää jäsenluetteloa

4) päättää yhdistyksen omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

5) päättää yhdistyksen kokousten ajankohdista ja paikoista, kutsua ne koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

6) huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa

7) asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät

8) valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteidensa yleisistä periaatteista.

12 §Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

13 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai yhdistyksen hallituksen tähän tehtävään määräämä henkilö aina kaksi yhdessä.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntömuutoksen edellytyksenä on, että vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

Yhdistyksen on pyydettävä sääntöjen muutosesityksestä Näkövammaisten liitto ry:n hallituksen lausunto, joka on esitettävä sääntömuutoksesta päättävälle kokoukselle. 

15 § Purkaminen

Yhdistyksen purkaminen edellyttää, että siitä tehdään päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista.

Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava fysioterapia-alan näkövammaistyötä edistävään tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

16 § Muut määräykset

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yhdistyksen toimintaa ohjaavia sääntöjä alemman asteisia määräyksiä.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2018

Merkitty yhdistysrekisteriin 08.05.2019